Kup kartę fizyczną w ciągu 00:00:00 a my dostarczymy Ci ją jutro

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Informacje Ogólne

 1. Karty SIM Kamiński spółka jawna z siedzibą w Warszawie (03-963), ul. Genewska, nr 6, NIP: 1133131078, REGON:528366548, (dalej: „Karty SIM Kamiński ”, „Administrator” lub “KartySIMUSA”) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług KartySIMUSA w tym, odwiedzającej witrynę internetową KartySIMUSA oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
 2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej „Polityka”) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również, informacje o wykorzystywanych na stronach internetowych KartySIMUSA plikach cookies.
 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych i usług KartySIMUSA jest Karty SIM Kamiński.
 4. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: kontakt@kartysimusa.pl lub listownie na adres: ul. Genewska 6, Warszawa (03-963).

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Osoba korzystająca ze strony internetowej KartySIMUSA która jedynie przegląda stronę i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Podczas korzystania z Serwisu wykorzystywane są jednak pliki cookies. Informacje zawarte w plikach cookies pośrednio mogą identyfikować konkretnego użytkownika strony internetowej. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania plików cookies opisane są w sekcji dotyczącej plików cookies.
 2. KartySIMUSA przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu świadczenia przez nas usług osobom korzystającym ze strony internetowej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów KartySIMUSA , prowadzenia analiz i statystyk oraz udoskonalenia usług i dopasowania treści strony internetowej do Twoich potrzeb, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, jeżeli przepisy prawa obligują nas do przechowywania określonych danych.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. KartySIMUSA przetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej. W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
 2. W zakresie w jakim Twoje dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora, będą ona przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 3. W zakresie danych pozyskanych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt lub za pośrednictwem innych form kontaktu dostępnych w Serwisie lub niniejszej Polityce, dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
 4. W zakresie danych pozyskanych za pośrednictwem usługi Newsletter, dane te Administrator przechowuje do czasu rezygnacji przez Użytkownika z tej usługi.
 5. Administrator przechowuje również dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania i wykazania spełnienia przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawnych w celu umożliwienia organom władzy publicznej weryfikacji ich wypełnienia.

IV. Jakie informacje gromadzimy?

 1. Dane osobowe
  1. Możemy gromadzić dane osobowe, gdy użytkownik wyraźnie i świadomie nam je przekaże, na przykład gdy zapisze się do naszego newslettera lub czatu, utworzy konto, poprosi o więcej informacji na naszej stronie kontaktowej, odpowie na ankietę lub kwestionariusz i poda dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu lub inne informacje. W stosownych przypadkach informacje umożliwiające identyfikację użytkownika obejmują dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawa.
  2. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk w zakresie ochrony prywatności stron trzecich, których nie jesteśmy właścicielem ani których nie kontrolujemy, w tym między innymi stron internetowych, usług, aplikacji, zasobów internetowych stron trzecich, do których niniejsza Witryna może zawierać łącza lub inne odniesienia (łącznie Usługi stron trzecich lub TPS), do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług. Na przykład Usługi wykorzystują Usługi API Facebooka jako TPS, a użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków świadczenia usług Facebooka, Polityki prywatności i Warunków świadczenia usług API podczas korzystania z treści i usług Facebooka za pośrednictwem Usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści ani praktyki w zakresie prywatności stosowane przez TPS. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdego TPS, do którego użytkownik uzyskuje dostęp.
  3. Użytkownik zawsze może zrezygnować z podawania danych osobowych, ale w takim przypadku niektóre części Usługi mogą być dla niego niedostępne. Jeśli użytkownik zarejestrował u nas konto, wyraził zgodę na podanie swoich danych osobowych w celu uzyskania dostępu do usług. Zgoda ta zapewnia nam podstawę prawną wymaganą przez obowiązujące prawo do przetwarzania danych użytkownika. Użytkownik zachowuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką, prosimy o niekorzystanie z naszych Usług.
 2. Wrażliwe dane osobowe
  1. Z zastrzeżeniem poniższego akapitu, prosimy o nieprzesyłanie nam i nieujawnianie nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, zdrowiem, danymi biometrycznymi lub cechami genetycznymi, przeszłością kryminalną lub przynależnością do związków zawodowych) w ramach Usług lub za ich pośrednictwem lub w inny sposób.
  2. Jeśli użytkownik wysyła lub ujawnia nam jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe podczas przesyłania treści do usług, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas takich wrażliwych danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas takich wrażliwych danych osobowych, nie może przesyłać nam takich treści. Należy pamiętać, że nawet jeśli takie informacje zostaną przekazane, nie będziemy ich nigdzie przechowywać po naszej stronie.
 3. Informacje niepozwalające na identyfikację osoby
  1. Możemy gromadzić i agregować informacje uniemożliwiające identyfikacji użytkownika, czyli informacje, które nie pozwalają na identyfikację lub identyfikację użytkownika ani samodzielnie, ani w połączeniu z innymi informacjami dostępnymi dla osób trzecich. Informacje te mogą obejmować informacje takie jak strona internetowa, która skierowała użytkownika do nas, adres IP użytkownika, typ i język przeglądarki, typy sprzętu, położenie geograficzne oraz czas i okresy dostępu. Możemy również gromadzić informacje nawigacyjne, w tym informacje o zawartości usługi lub przeglądanych stronach, klikanych linkach i innych działaniach podejmowanych w związku z usługą. Używamy tych informacji do analizowania wzorców użytkowania w ramach wprowadzania ulepszeń do Usługi.
 4. Pliki cookie, piksele i pamięć lokalna
  1. Możemy gromadzić informacje za pomocą plików cookie, które są małymi plikami danych przechowywanymi na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika przez witrynę internetową. Możemy używać zarówno sesyjnych plików cookie (które wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej), jak i trwałych plików cookie (które pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu ich usunięcia), aby zapewnić użytkownikowi bardziej osobiste i interaktywne wrażenia podczas korzystania z Usług.
  2. Używamy dwóch szerokich kategorii plików cookie: (1) własne pliki cookie, obsługiwane bezpośrednio przez nas na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika, które są wykorzystywane wyłącznie przez nas do rozpoznawania komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika podczas ponownego odwiedzania dowolnej witryny lub aplikacji będącej stroną Usług; oraz (2) pliki cookie stron trzecich, które są obsługiwane przez dostawców usług w witrynach lub aplikacjach i mogą być wykorzystywane przez takich dostawców usług do rozpoznawania komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika podczas odwiedzania innych witryn internetowych.

V. Ujawnianie

 1. Zasadniczo firma KartySIMUSA nie ujawnia żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, chyba że zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
  1. posiadamy zgodę użytkownika, w tym zgodę udzieloną poprzez akceptację przez użytkownika niniejszej Polityki prywatności;
  2. w dobrej wierze ustalimy, że ujawnienie takich informacji jest wymagane przez prawo na mocy odpowiedniej ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, zasady, nakazu administracyjnego lub sądowego, dekretu lub wezwania sądowego;
  3. są to informacje, które naszym zdaniem muszą zostać ujawnione w celu skorygowania informacji, które naszym zdaniem są fałszywe lub wprowadzające w błąd, lub w celu zajęcia się działaniami, które naszym zdaniem są manipulacyjne, wprowadzające w błąd lub w inny sposób stanowią naruszenie prawa; w przypadku gdy użytkownik został w inny sposób powiadomiony w momencie gromadzenia danych;
  4. gdy musimy udostępnić dane użytkownika w celu dostarczenia zamówionego produktu lub usługi; gdy takie ujawnienie podlega ograniczeniom poufności w związku ze sprzedażą, fuzją, przeniesieniem, wymianą lub innym zbyciem (aktywów, akcji lub w inny sposób) całości lub części działalności prowadzonej przez firmę KartySIMUSA. Firma KartySIMUSA może udostępniać informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, gromadzone przez firmę KartySIMUSA, wyłącznie w formie zbiorczej, reklamodawcom i innym partnerom.
 2. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, biurom informacji gospodarczej, firmom windykacyjnym, firmom faktoringowym, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

VI. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

 1. Na zasadach określonych w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO, Użytkownicy mogą w każdym czasie korzystać z następujących praw:
  1. prawa dostępu do danych osobowych,
  2. prawa żądania sprostowania danych osobowych,
  3. prawa żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawa do przenoszenia danych osobowych,
  6. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownikom przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. Używane przez nas pliki cookie.

 1. Rodzaje plików cookie

Usługi wykorzystują następujące rodzaje plików cookie do celów określonych poniżej:

 1. Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Usług i umożliwienia korzystania z niektórych ich funkcji. Umożliwiają one na przykład logowanie się do bezpiecznych obszarów witryn lub aplikacji i pomagają w szybkim ładowaniu zawartości żądanych stron.  Bez tych plików cookie usługi, o które prosił użytkownik, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
 2. Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają Usługom zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika podczas korzystania z witryny lub aplikacji, takich jak zapamiętywanie preferencji językowych, zapamiętywanie danych logowania i zapamiętywanie zmian wprowadzonych w innych częściach konta lub preferencjach.  Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzysta z Usług.
 3. Wydajnościowe pliki cookie: Te pliki cookie służą do zbierania informacji o ruchu w usługach i sposobie korzystania z nich przez użytkowników. Zebrane informacje nie identyfikują poszczególnych odwiedzających.  Informacje te są zagregowane i anonimowe. Obejmują one liczbę odwiedzających, strony internetowe, które ich skierowały, odwiedzane strony, porę dnia, w której odwiedzili, czy odwiedzili wcześniej i inne podobne informacje. Używamy tych informacji, aby pomóc w bardziej wydajnym działaniu usług, gromadzeniu szerokich informacji demograficznych i monitorowaniu poziomu aktywności w naszych usługach.
 4. W tym celu korzystamy z Google Analytics. Google Analytics używa własnych plików cookie. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy działania usług. Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Google można znaleźć tutaj: www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 5. Użytkownik może zapobiec korzystaniu z Google Analytics w związku z korzystaniem z usług, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 6. Targetujące pliki cookie / reklamowe pliki cookie: Te pliki cookie służą do dostarczania reklam bardziej dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań Służą również do ograniczania liczby wyświetleń reklamy, a także pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Zazwyczaj są one umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatora witryny. Zapamiętują one, że użytkownik odwiedził daną witrynę, a informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Dość często targetujące lub reklamowe pliki cookie są powiązane z funkcjami witryny zapewnianymi przez inną organizację.
 7. Wyłączanie plików cookie
  1. Narzędzie konwersji Google AdWords: Informacje o ochronie prywatności dostawcy (https://goo.gl/CUUMgi), link do rezygnacji (https://goo.gl/ghZWnt).
  2. Obsługę cookies można także wyłączyć za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronach dotyczących konkretnych przeglądarek. Przydatne informacje w tym zakresie mogą znajdować się pod poniższymi adresami:
   1. Dla przeglądarki Firefox: kliknij tutaj
   2. Dla przeglądarki Chrome: kliknij tutaj
   3. Dla przeglądarki Microsoft Edge: kliknij tutaj
   4. Dla przeglądarki Opera: kliknij tutaj
 8. Niestandardowi odbiorcy na Facebooku
  1. W kontekście reklam online opartych na użytkowaniu korzystamy również z narzędzi komunikacyjnych Facebooka, w szczególności niestandardowych odbiorców i niestandardowych odbiorców witryn. Zasadniczo na podstawie danych użytkownika generowana jest nieodwracalna i nieosobowa suma kontrolna (wartość skrótu), która może być przesyłana do Facebooka w celach analitycznych i marketingowych. W przypadku niestandardowych odbiorców witryny adresowany jest plik cookie Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także opcji ochrony prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności Facebooka, którą można znaleźć tutaj. Jeśli użytkownik chce sprzeciwić się korzystaniu z niestandardowych odbiorców witryny Facebook, może to zrobić tutaj.
 9. Znaczniki pikselowe
  1. Możemy również używać znaczników pikselowych (znanych również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web i czyste pliki GIF) w Usługach w celu śledzenia działań użytkowników w naszych witrynach i aplikacjach.  W przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika przez witrynę internetową, znaczniki pikselowe są osadzane w niewidoczny sposób na stronach internetowych. Znaczniki pikselowe mierzą sukces naszych kampanii marketingowych i kompilują statystyki dotyczące korzystania z usług, dzięki czemu możemy skuteczniej zarządzać naszymi treściami. Informacje gromadzone za pomocą znaczników pikselowych nie są powiązane z danymi osobowymi naszych użytkowników.

Zaloguj się


Zarejestruj się


Masz już konto?

Twoje konto zostało utworzone!

Karta SIM USA TMobile

Karta SIM USA TMobile

Bezkompromisowa prędkość internetu i duży zasięg, również na terenie Meksyku i Kanady. Do wyboru oferta bez limitu danych. Cena od 149 zł
Czas dostawy 1 dzień roboczy
Zasięg w mieście
Zasięg poza miastem
Niezawodność
Szybkość internetu

Karta SIM USA + Kanada + Meksyk AT&T

Karta SIM USA + Kanada + Meksyk AT&T

Sieć z najlepszym zasięgiem w USA. W Meksyku bez limitu danych, w Kanadzie 25GB w cenie. Cena od 219 zł
Czas dostawy 1 dzień roboczy
Zasięg w mieście
Zasięg poza miastem
Niezawodność
Szybkość internetu

Koszyk

Brak produktów w koszyku