Kup kartę fizyczną w ciągu 00:00:00 a my dostarczymy Ci ją jutro

Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez MPS Maria Koczyk-Kamińska z siedzibą w Warszawie (03-948), ul. Meksykańska, nr 8, lok. 62. NIP: 1130542237, REGON:381642275

Regulamin obowiązuje od dnia 1 Lipca 2023.

§ 1. Definicje

KartySIMUSA świadczy usługi na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz Regulaminach Promocji, których Abonent zobowiązany jest przestrzegać, zgodnie z definicjami:

Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Karty SIM USA na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Router mobilny – to urządzenie elektroniczne służące do przekazywania danych oraz udostępniania połączenia internetowego za pomocą sieci mobilnej. Router mobilny działa na zasadzie tworzenia lokalnej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) w celu umożliwienia wielu urządzeniom, takim jak smartfony, tablety, czy komputery, korzystania z połączenia internetowego poprzez połączenie mobilne.

Złożenie zamówienia – czynność Abonenta polegająca na nabyciu Karty SIM przez stronę internetową.

Aktywacja – moment uruchomienia karty przez konsultanta Karty SIM USA przed wyjazdem Użytkownika, umożliwia korzystanie z środków znajdujących się na karcie podczas pobytu za granicą.

Biuro Obsługi Użytkownika – biuro powołane do obsługi Abonentów, w szczególności załatwiania reklamacji, obsługi serwisowej, dostępny na stronie internetowej: www.Karty SIMUSA.pl oraz za pośrednictwem infolinii.

Karta SIM – karta z mikroprocesorem (także karta USIM lub inna karta), która umożliwia dostęp do usług świadczonych przez KartySIMUSA

.Karta eSIM – to cyfrowa karta SIM, która umożliwia aktywowanie planu sieci komórkowej operatora bez potrzeby używania fizycznej karty SIM.

Doładowanie– opłata wniesiona z góry przez Abonenta na poczet świadczonych usług- wartość doładowania jest równa wartości pakietu wybranego przez Abonenta.

Pakiet– ilość danych do wykorzystania przez Abonenta

Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Mobilność – możliwość przetwarzania, odbierania oraz wysyłania danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, bez konieczności angażowania dodatkowych środków. 

Usługa – sprzedaż kart SIM oraz eSim. 

Konto – indywidualne konta użytkownika utworzonego na stronie internetowej. Konto umożliwia użytkownikowi dostęp do określonych funkcji, treści, usług lub informacji udostępnianych przez stronę internetową.

Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje zasady i treść zawieranej umowy.

Regulaminy Promocji – dokumenty określające warunki dodatkowe w stosunku do określonych w Regulaminie i Cenniku, najczęściej bardziej korzystne dla Abonenta.

§ 2. Rejestracja

2.1 Użytkownik może zarejestrować się w serwisie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

2.2 Aby się zarejestrować, Użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko oraz możliwy do zweryfikowania adres e-mail. 

2.3 Aby zarejestrować się w Usłudze, Użytkownik musi zaakceptować Ogólne warunki i zasady oraz Politykę prywatności.

§ 3. Umowa

3.1 Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia.

3.2 Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MPS Maria Koczyk-Kamińska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.3 W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową www.KartySIMUSA.pl i dokonać wyboru karty, urządzeń lub wybranych usług podejmując kolejne czynności w oparciu o prezentowane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.4 Podsumowanie złożonego Zamówienie będzie zawierać m. in. opis wybranych Urządzeń lub usług, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty, adres pod który ma zostać doręczone Zamówienie.

3.5 W celu zakończenia procesu Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

3.6 Informacje o Urządzeniach podane są na stronach internetowych i stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3.7 Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Użytkownika do systemu informatycznego KartySIMUSA, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

3.8 Po zawarciu umowy, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie Zamówienia. 

3.9 Niniejszy Regulamin w każdym momencie jest dostępny na stronie głównej  www.KartySIMUSA.pl gdzie można go pobrać i wydrukować.

3.10. Użytkownik celem zawarcia umowy zobowiązany jest do udostępnienia danych:

3.10.1 w przypadku Abonenta będącego osobą fizyczną:

  • Imię i nazwisko;
  • Adres email;
  • Numer telefonu;
  • Adres; 

        3.10.2 w przypadku Abonenta niebędącego osobą fizyczną:

  • Imię i nazwisko;
  • Adres email;
  • Numer telefonu;
  • Numer identyfikacyjny REGON lub NIP.

3.11 KartySIMUSA nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta nieprawdziwych danych, o których mowa w pkt 3.10.

3.12. Abonent może w każdym czasie żądać wyrejestrowania swoich danych składając odpowiednie pisemne oświadczenie.

§ 4. Cennik 

4.1 Aktualny Cennik dostępny jest na stronie internetowej: www.KartySIMUSA.pl

4.2 Cennik może być zmieniany zgodnie z przepisami prawa.

4.3 Ceny podawane są w walucie PLN.

§ 5. Obowiązki klienta

5.1 Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami i ponosi odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usługi.

5.2 Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji rejestracyjnych oraz do ich aktualizowania.

5.3 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności hasła i będzie odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany nazwy użytkownika wybranej przez użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest niewłaściwa.

5.4 Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami kraju pochodzenia, kraju zamieszkania i kraju, w którym przebywa klient.

5.7 Użytkownicy zgadzają się, że Usługa nie będzie wykorzystywana do angażowania się w jakiekolwiek działania, które są obraźliwe, nielegalne lub oszukańcze lub które powodują osłabienie lub uszkodzenie Sieci.

5.8 Użytkownik zgadza się, że KartySIMUSA może zawiesić Usługę w przypadku naruszenia powyższych zobowiązań oraz że Klient będzie nadal ponosić odpowiedzialność i uiści wszystkie opłaty należne zgodnie z niniejszymi Warunkami w odniesieniu do zawieszonych Usług. Należy pamiętać, że wszelkie próby celowego uszkodzenia lub podważenia zgodnego z prawem działania Usług i Programu mogą stanowić naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego. 

5.9 KartySIMUSA zastrzega sobie prawo do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania (w tym kosztów obsługi prawnej) w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, w tym w postępowaniu karnym.

§ 6. Obowiązki Abonenta

Abonent KartySIMUSA zobowiązany jest do:

6.1 korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku;

6.2 niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia pracy infrastruktury, sieci telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej;    

6.3 niewykorzystywania Urządzenia telekomunikacyjnego, Karty SIM lub Routera mobilnego niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z Umową. 

6.4 określenia daty aktywacji karty SIM lub eSIM nie później niż 48 godzin przed przewidywanym terminem aktywacji. 

§ 7. Zakres odpowiedzialności KartySIMUSA 

7.1 KartySIMUSA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, winy Abonenta lub nie przestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy.

7.2 Karta SIM dostarczana jest wyłącznie w celu umożliwienia dostępu do usług telekomunikacyjnych i nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty korzyści majątkowych związane z brakiem zasięgu lub niemożnością korzystania z usług telekomunikacyjnych.

7.3 Przedstawione usługi telekomunikacyjne są świadczone przez operatorów sieci telekomunikacyjnych, a my działamy jako pośrednik w dostarczaniu kart SIM. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność lub zakłócenia usług telekomunikacyjnych spowodowane przez operatorów sieci telekomunikacyjnych.

7.4 Użytkownik karty SIM ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienie odpowiedniego zasięgu i jakości sygnału w zależności od lokalizacji i warunków środowiskowych.

7.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty korzyści majątkowych, utratę zysków, szkody wynikłe z braku zasięgu lub zakłóceń w usługach telekomunikacyjnych, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich sytuacji.

7.6 KartySIMUSA nie odpowiada za nieprawidłowe działanie usług spowodowane niezweryfikowaniem czy posiadany model telefonu/routera/tabletu obsługuje częstotliwości GSM w Ameryce Północnej a także w przypadku zakupu karty eSIM nie sprawdzenia, czy urządzenie Abonenta obsługuje ten typ karty.

7.7 KartySIMUSA nie odpowiada za brak działania karty z powodu niepodania daty aktywacji przy zakupie lub po zakupie za pośrednictwem formularza (podstrona: aktywuj kartę) lub podanie danych do aktywacji później niż 48h przed datą aktywacji.

7.8 KartySIMUSA nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług w przypadku zagubienia lub kradzieży Karty SIM i Routera mobilnego. 

7.9 Karta jest dedykowana do działania w Stanach Zjednoczonych, ( Meksyku i Kanadzie przy wyborze odpowiedniej opcji)  i KartySIMUSA nie odpowiada za brak działania w innych krajach. 

7.10 KartySIMUSA nie ponosi odpowiedzialności za:

  • treść informacji przekazywanych lub przesyłanych przez Abonenta,
  • zabezpieczenie danych oraz oprogramowania używanego przez Abonenta znajdujących się w Urządzeniu telekomunikacyjnym oraz urządzeniach do niego przyłączonych, szkody wynikłe z braku stosowania przez Abonenta zabezpieczeń danych oraz oprogramowania Urządzenia telekomunikacyjnego oraz urządzeń do niego przyłączonych.

7.11 KartySIMUSA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

7.12 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: MPS Maria Koczyk-Kamińska Warszawa (03-948), ul. Meksykańska, nr 8, lok. 62. Lub adres email: kontakt@kartysimusa.pl.

7.13 KartySIMUSA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

7.14 Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

7.15 KartySIMUSA nie jest producentem Urządzeń. KartySIMUSA nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Urządzenia. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Urządzenia na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

7.16 KartySIMUSA nie ponosi odpowiedzialności z powodu zgubienia lub kradzieży  urządzeń mobilny, routera mobilnego czy innych produktów. 

§ 8. Dostawa

8.1 Podczas składania zamówienia na stronie www.KartySIMUSA.pl, Abonent jest zobowiązany do wypełnienia formularza, w którym musi podać  adres dostawy, na który ma zostać dostarczona karta lub router mobilny; 

8.2 Termin wyjazdu, w celu aktywacji karty przez Konsultanta, może zostać podany w późniejszym terminie, jednak nie później niż 48 godzin przed planowaną aktywacją.

8.3 Nie gwarantujemy realizacji aktywacji karty w terminie, jeżeli data wyjazdu zostanie określona mniej niż 48 godzin przed przewidywaną datą aktywacji.

8.4 Towar zostanie wysłany w terminie jednego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia i dostarczony na adres wskazany przez Klienta. Czas dostarczenia przesyłki jest zależny od działalności firmy kurierskiej, z którą Sprzedawca współpracuje, i nie jest bezpośrednio kontrolowany przez Sprzedawcę.

8.5 Dostawa zamówionych Urządzeń i karty Sim realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost.

8.6 Koszty i szczegóły dostawy widoczne są na stronie www.KartySIMUSA.pl i wynikają z obowiązującego cennika.

8.7 Dostawa Urządzeń jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta. 

8.8 Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty korzyści majątkowych, utratę zysków lub inne szkody wynikłe z jakiejkolwiek zwłoki po stronie firmy kurierskiej.

§ 9. Odstąpienie od umowy

9.1 Abonent ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia. W związku z systemem pre-paidowym stosowanym w kartach oferowanych przez KartySIMUSA.

9.2 KartySIMUSA zastrzega sobie prawo zwrotu środków o równowartości złożonego zamówienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Karty SIM lub Rutera. 

9.3 Abonent jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres MPS Maria Koczyk-Kamińska z siedzibą w Warszawa (03-948), ul. Meksykańska, nr 8, lok. 62.

9.4 Zwrot  jest możliwy tylko i wyłącznie najpóźniej dzień przed dniem aktywacji karty (późniejszy zwrot nie jest możliwy gdyż  traktujemy aktywowaną kartę jako usługę zrealizowaną). 

9.5 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 10. Polityka prywatności

10.1 Poważnie traktujemy prywatność naszych klientów. 

10.2 Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej.

10.3 Korzystając z Systemu, Użytkownik wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności. 

§ 11. Płatności

11.1 KartySIMUSA zawarła umowę z zewnętrznym dostawcą bramek płatniczych PayNow, aby umożliwić Abonentowi korzystanie z płatności online przy zakupie produktów KartySIMUSA.

11.2 PayNow jest administratorem Państwa danych dotyczących kart kredytowych, danych konta bankowego. W celu zaznajomienia się z regulaminami i dokumentami PayNow należy odwiedzić https://www.paynow.pl/regulaminy

11.3 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

11.4 Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Mastercard. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 12. Postanowienia końcowe

12.1 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

12.2 Wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta, który udostępnił zgodnie z § 3 pkt 10, pod ostatni wskazany adres uznaje się za prawidłowo doręczoną.

12.3 Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby KartySIMUSA. 

Zaloguj się


Zarejestruj się


Masz już konto?

Twoje konto zostało utworzone!

Karta SIM USA TMobile

Karta SIM USA TMobile

Bezkompromisowa prędkość internetu i duży zasięg, również na terenie Meksyku i Kanady. Do wyboru oferta bez limitu danych. Cena od 149 zł
Czas dostawy 1 dzień roboczy
Zasięg w mieście
Zasięg poza miastem
Niezawodność
Szybkość internetu

Karta SIM USA + Kanada + Meksyk AT&T

Karta SIM USA + Kanada + Meksyk AT&T

Sieć z najlepszym zasięgiem w USA. W Meksyku bez limitu danych, w Kanadzie 25GB w cenie. Cena od 219 zł
Czas dostawy 1 dzień roboczy
Zasięg w mieście
Zasięg poza miastem
Niezawodność
Szybkość internetu

Koszyk

Brak produktów w koszyku